عنوان مزایده :مزايده عمومي
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :همشهری
  تاريخ انتشار :1394/11/24
  آخرين مهلت :1394/12/03
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :هتل پارسيان انقلاب تهران در نظر دارد غرف 8،6،5،4،3، تاكسي سرويس، ساختمان ضلع شمالي و ساختمان ضلع جنوبي هتل را از طريق تشريفات مزايده عمومي واگذار نمايد . لذا متقاضيان مي توانند ظرف مدت 10روز از تاريخ درج آگهي به واحد بازاريابي و فروش در ساعات اداري جهت دريافت فرم شرايط برگزاري مزايده مراجعه نموده و پاكت پيشنهادي را حداكثر تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 03/12/94 به واحد دبيرخانه هتل، تحويل نمايند . ضمنا تاريخ بازگشائي پاكات راُس ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 05/12/94 خواهد بود. آدرس هتل :خيابان طالقاني – بين وليعصر و حافظ – پلاك 341 تلفن : 88943439 – واحد بازاريابي و فروش WWW.enghelabhotel.com

<< بازگشت به ليست مناقصات