عنوان مزایده :مزايده عمومي(رستوران گردان و غرفه تاکسی سرویس)
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :1395/12/08
  آخرين مهلت :1395/12/15
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :هتل پارسيان انقلاب تهران در نظر دارد رستوران گردان و غرفه تاكسي سرويس را براي مدت يكسال تعيين شده از طريق مزايده عمومي واياب و ذهاب پرسنل را براي مدت يكسال از طريق مناقصه واگذار نمايد . لذا متقاضيان مي توانند ظرف مدت 7 روز از تاريخ درج آگهي به واحد مالي در ساعات اداري جهت دريافت فرم شرايط برگزاري مزايده مراجعه نموده و پاكت پيشنهادي را حداكثر تا پايان وقت اداري روز يكشنبه مورخ 15/12/95به واحد مالي هتل، اقدام نمايند . ضمنا تاريخ بازگشائي پاكات راُس ساعت10 صبح روز سه شنبه مورخ 17/12/95 خواهد بود. آدرس هتل :خيابان طالقاني – بين وليعصر و حافظ – پلاك 341 تلفن : 5-88937251 – واحد مالي

<< بازگشت به ليست مناقصات