عنوان مزایده :مزایده عمومی(غرفه آرایشگاه مردانه)
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :هتل پارسیان انقلاب
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :همشهری
  تاريخ انتشار :1397/06/06
  آخرين مهلت :1397/06/15
  شماره صفحه روزنامه :92
  متن آگهي :هتل پارسیان انقلاب تهران در نظر دارد آرایشگاه مردانه( غرفه شماره 9) را برای مدت یکسال از طریق مزایده عمومی واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند ظرف مدت 10 روز از تاریخ درج آگهی به واحد امور مالی هتل در ساعات اداری جهت دریافت فرم شرایط برگزاری مزایده مراجعه نموده و پاکت پیشنهادی را حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 15/06/1397 به واحد دبیرخانه هتل تحویل نمایند. ضمناً تاریخ بازگشایی پاکات رأس ساعت -/10 صبح روز دوشنبه مورخ 26/06/97 خواهد بود. نشانی: خیابان طالقانی- بین خیابان حافظ و ولیعصر- پلاک 341 تلفن: 88937251 داخلی 505 – 553

<< بازگشت به ليست مناقصات