not exist :مزايده عمومي نوبت اول(5 باب فروشگاه)
  not exist :
  not exist :هتل پارسیان انقلاب
  not exist :
  not exist :
  not exist :همشهری
  not exist :1397/09/18
  not exist :1397/09/26
  not exist :
  not exist :مزايده عمومي نوبت اول هتل پارسیان انقلاب تهران در نظر دارد 5 باب فروشگاه( سوغات خوراکی، صنایع دستی، پوشاک کت و شلوار، آژانس مسافرتی، ساعت و بدلیجات و همچنین فروش اقلام و اجناس فنی مازاد خود را از طریق مزايده عمومی واگذار نماید. متقاضیان میتوانند ظرف مدت 7 روز از تاریخ درج آگهی به واحد مالی هتل در ساعات اداری جهت دریافت فرم شرایط برگزاری مزايده مراجعه نموده و پاکت پیشنهادی را حداکثر تا پایان وقت اداری روزدوشنبه 26/09/1397 به امور مالی هتل تحویل نمایند. در ضمن تاریخ بازگشایی پاکات فروشگاه های سوغات خوراکی، صنایع دستی و پوشاک کت وشلوار راس ساعت 10 صبح روزسه شنبه مورخه 04/10/1397 و تاریخ باز گشایی پاکات فروشگاه های آژانس مسافرتی، ساعت و بدلیجات،فروش اقلام و اجناس فنی مازاد، راس ساعت 10 صبح روزشنبه مورخه 08/10/1397 خواهد بود . آدرس هتل : خیابان طالقانی-بین ولیعصر و حافظ-پلاک 341 تلفن : 5 - 88937251

<< not exist