عنوان مزایده :مزایده غرف
  آگهي در محدوده :
  منتشر کننده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :راهنمای همشهری
  تاريخ انتشار :1394/06/04
  آخرين مهلت :1394/06/14
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :هتل پارسيان انقلاب تهران در نظر دارد غرف يك، هفت و آرايشگاه مردانه را از طريق مزايده عمومي واگذار نمايد . لذا متقاضيان مي توانند ظرف مدت 10روز از تاريخ درج آگهي به واحد بازاريابي و فروش در ساعات اداري جهت دريافت فرم شرايط برگزاري مزايده و مناقصه مراجعه نموده و پاكت پيشنهادي را حداكثر تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 14/6/94 به واحد دبيرخانه هتل، تحويل نمايند . ضمنا تاريخ بازگشائي پاكات راُس ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 17/6/94 خواهد بود.

<< بازگشت به ليست مناقصات