عنوان مناقصهتاريخ انتشارآخرين مهلت
آگهی مناقصه عمومی تامین نیروی انسانی1398/11/141398/11/28
مزایده عمومی تصفیه فاضلاب و تاکسی سرویس(نوبت دوم)1398/02/161398/02/28
مناقصه عمومی نگهداری تصفیه خانه فاضلاب 1398/02/091398/02/14
مناقصه و مزایده عمومی (نوبت دوم)1397/12/151397/12/25
تامین نیروی انسانی,سرویس ایاب و ذهاب,تامین نیروی انسانی انتظامات1397/11/281397/12/11
مناقصه عمومی نگهداری تصفیه خانه فاضلاب و 5دستگاه آسانسور1397/03/021397/03/19
مناقصه سرويس اياب وذهاب پرسنل هتل نوبت دوم96/12/0696/12/16
مناقصه عمومی - تامین پرسنل واحد نگهبانی
مناقصه عمومي1394/11/241394/12/03
مناقصه سرويس و نگهداري آسانسورهاي هتل انقلاب تهران1394/03/081394/03/18
نگهداري پنج دستگاه آسانسور 1/3/9211/3/92