عنوان مناقصه :مناقصه عمومی - تامین پرسنل واحد نگهبانی
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :
  آخرين مهلت :
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :مناقصه عمومي(نوبت دوم) هتل پارسيان انقلاب تهران در نظر دارد تامين پرسنل واحد نگهباني را از طريق مناقصه عمومي واگذار نمايد . لذا متقاضيان مي توانند ظرف مدت 10روز از تاريخ درج آگهي به واحد مالي در ساعات اداري جهت دريافت فرم شرايط برگزاري مناقصه مراجعه نموده و پاكت پيشنهادي را حداكثر تا پايان وقت اداري روز سه شنبه مورخ 25/08/95 به واحد مالي هتل، اقدام نمايند . ضمنا تاريخ بازگشائي پاكات راُس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 26/08/95 خواهد بود. آدرس هتل :خيابان طالقاني – بين وليعصر و حافظ – پلاك 341تلفن : 5-88937251

<< بازگشت به ليست مناقصات