عنوان مناقصه :مناقصه سرويس اياب وذهاب پرسنل هتل نوبت دوم
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :همشهری - کیهان
  تاريخ انتشار :96/12/06
  آخرين مهلت :96/12/16
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :هتل پارسیان انقلاب تهران در نظر دارد اياب وذهاب پرسنل را برای مدت و فعالیت تعیین شده از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید. لذا متقاضیان میتوانند از تاریخ درج آگهی به واحد مالی هتل در ساعات اداری جهت دریافت فرم شرایط برگزاری مناقصه مراجعه نموده و پاکت پیشنهادی را حداکثر تا پایان وقت اداری روزشنبه 26/12/1396 به امور مالی هتل تحویل نمایند . ضمناَ تاریخ بازگشائی پاکات راس ساعت 10 صبح روزيكشنبه مورخه 27/12/1396 خواهد بود . آدرس هتل : خیابان طالقانی-بین ولیعصر و حافظ-پلاک 341 تلفن : 5 – 88937251

<< بازگشت به ليست مناقصات