عنوان مناقصه :مناقصه عمومی نگهداری تصفیه خانه فاضلاب و 5دستگاه آسانسور
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :1397/03/02
  آخرين مهلت :1397/03/19
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :هتل پارسيان انقلاب تهران در نظر دارد نگهداري تصفيه خانه فاضلاب و 5 دسـتگاه آسانسور را براي مدت و فعاليت تعيين شده از طريق مناقصه عمومي واگذار نمايـد لذا متقاضيان ميتوانند ظرف مدت 10 روز از تاريخ درج آگهي به واحد مالي هتـل در ساعات اداري جهت دريافت فرم شرايط برگزاري مناقصه مراجعـه نمـوده و پاكـت پيشنهادي را حداكثر تا پايان وقت اداري روز شنبه 1397/03/19 به امور مالي هتل تحويل نمايند . ضمناَ تاريخ بازگشائي پاكات راس ساعت 10 صبح روزيكشنبه مورخه 1397/03/20خواهد بود. آدرس هتل : خيابان طالقاني-بين وليعصر و حافظ-پلاك 341 تلفن: 5 - 88937251

<< بازگشت به ليست مناقصات