عنوان مناقصه : نگهداري پنج دستگاه آسانسور
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :روزنامه ايران
  تاريخ انتشار :1/3/92
  آخرين مهلت :11/3/92
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :هتل پارسيان انقلاب در نظر دارد نگهداري پنج دستگاه آسانسور خود را بمدت يكسال از طريق برگزاري مناقصه به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد: لذا از متقاضيان دعوت مي گردد ظرف مدت 10 روز از تاريخ درج آگهي به دبيرخانه هتل در ساعات اداري 8 صبح الي 15 بعد از ظهر جهت دريافت فرم شرايط مناقصه مراجعه نموده و نسبت به تحويل فرمهاي تكميل شده مذكور حداكثر تا پايان وقت اداري روز شنبه 11/03/92 به واحد دبيرخانه هتل اقدام نمايند. ضمناً تاريخ بازگشايي پاكات رأس ساعت 10 صبح روز يكشنبه مورخه12/03/92 خواهد بود. نشاني : تهران، خيابان طالقاني ، بين وليعصر و حافظ، شماره 341 تلفن:‌ 5- 88937251 فاكس: 88936285

<< بازگشت به ليست مناقصات