عنوان مناقصه :مناقصه سرويس و نگهداري آسانسورهاي هتل انقلاب تهران
  آگهي در محدوده :
  آگهي در محدوده :
  بها سند :
  طبقه بندی :
  عنوان روزنامه :
  تاريخ انتشار :1394/03/08
  آخرين مهلت :1394/03/18
  شماره صفحه روزنامه :
  متن آگهي :هتل پارسيان انقلاب تهران در نظر دارد سرويس و نگهداري آسانسورهاي خود را براي مدت يكسال جهت فعاليتهاي تعيين شده از اين طريق واگذار نمايد . لذا متقاضيان مي توانند ظرف مدت 10روز از تاريخ درج آگهي به واحد بازاريابي و فروش در ساعات اداري جهت دريافت فرم شرايط واگذاري مراجعه نموده و پاكت پيشنهادي را حداكثر تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 18/3/94 به واحد دبيرخانه هتل، اقدام نمايند . ضمنا تاريخ بازگشائي پاكات راُس ساعت 10صبح روز سه شنبه مورخ 19/3/94 خواهد بود. آدرس هتل :خيابان طالقاني – بين وليعصر و حافظ – پلاك 341 تلفن : 5-88937251 – داخلي 42 و43 WWW.enghelabhotel.com

<< بازگشت به ليست مناقصات